Openbare bibliotheek Kasterlee

Dienstreglement

DIENSTREGLEMENT Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Kasterlee:

1. De gemeentelijke openbare bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collecties, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.
2. De inschrijving is kosteloos.
3. Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs voor een periode van 12 maanden. Iedereen die wordt ingeschreven, ontvangt een lidkaart of kan ontlenen via zijn Elektronische identiteitskaart (EIK). Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van een vergoeding.
4. De uitleen is kosteloos, behalve het ontlenen van audio-visuele materialen op dvd. Het aantal ontleende werken per lener is beperkt. De uitleentermijnen worden in bijlage vermeld. Een verlenging van die termijn is mogelijk voor zover de werken of materialen niet door andere leners zijn aangevraagd. Het gebruik van Internet is gratis voor leden; mits toelating van gebruik voor een welomschreven periode op een daartoe aangewezen toestel, onder controle van het personeel. Voor het afdrukken van gegevens wordt een vaste vergoeding aangerekend.
5. Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt een boete per uitlening en per week achterstand. De kosten voor het verzenden van een maningskaart vallen eveneens ten laste van de gebruikers.
6. Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.
7. De uitleningen zijn persoonlijk en op naam. Het geleende mag niet verder worden uitgeleend.
8. Bij het ontvangen van een beschadigd werk of materiaal dient de gebruiker het personeel te verwittigen, zoniet is hij aansprakelijk.
9. Bij verlies of totale beschadiging moet de gebruiker de kostprijs van het werk of materiaal betalen, desgevallend verhoogd met de verwerkingskosten. Voor materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt een geraamd bedrag aangerekend.
10. De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.
11. Werken of materialen die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd. De service is kosteloos. De kosten voor het verzenden van de kaart dat het werk of materiaal ter beschikking is, zijn ten laste van de gebruiker. Werken die niet voorhanden zijn, kunnen, in het raam van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de aanvrager.
12. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat de rust niet wordt verstoord. De referentiewerken, de recentste nummers van tijdschriften en dagbladen kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.
13. Door zich in de bibliotheek in te schrijven, verklaart de gebruiker zich akkoord met de interne reglementen, die hem bij de inschrijving worden voorgelegd.
14. Personen die de reglementen niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek door de bibliothecaris.
15. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld, de tarieven worden in een afzonderlijk retributiereglement bepaald. De termijnen, aantallen en openingsuren worden eveneens in een afzonderlijk overzicht aan de gebruikers meegedeeld.